top of page

Polityka prywatności i przetwarzania danych osobowych

Mimo, iż firma Ask and Travel nie świadczy swoich usług turystycznych na terenie Unii Europejskiej poważnie traktujemy odpowiedzialność za przetwarzane przez nas Państwa dane osobowe, dlatego postanowiliśmy podzielić się z Państwem sposobem w jaki staramy się zapewnić bezpieczeństwo przekazywanym danym oraz sposób w jaki mogą Państwo w każdej chwili poprosić o ich usunięcie.

 

Kto jest Administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem danych jest Firma Ask and Travel z siedzibą: Hasmadar 21/136, 75491 Rishon Lezion w Izraelu. NIP: 558381547, której właścicielami są Shahak Mints i Karolina Mints, zwani dalej „Administratorem”. Firma Ask and Travel jest firmą izraelską, co oznacza, że Państwa dane osobowe trafiają do Państwa Izrael.

Dane kontaktowe do Administratora danych:

- poczta tradycyjna, adres: ul. Hasmadar 21/13, 75491 Rishon Lezion

- e-mail, adres: karolina.askandtravel@gmail.com

 

W jakim celu i na jakiej podstawie wykorzystujemy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe, uzyskane podczas korzystania ze strony internetowej (zgoda na użycie plików cookies, przesłanie formularza kontaktowego), a także przy zawieraniu umowy oraz w trakcie jej trwania, wykorzystujemy w następujących celach:

1. Realizacji celów na podstawie Państwa zgody, np.:

 • przekazywania informacji na temat zamówionych usług turystycznych,

 • prowadzeniu promocji na wybrane usługi turystyczne.

2. Zawarcia i wykonania czynności łączącej strony, np.:

 • umowy kupna – sprzedaży w sklepie online

 • obsługi reklamacji,

 • wykonania wycen zapytań dotyczących usług turystycznych,

 • obsługi Państwa próśb i zapytań, które są do nas kierowane.

3. Realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, np.:

 • przekazanie danych na żądanie organów administracyjnych, dostawców wykonujących dla Państwa określone usługi

4. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, :

 • obsługa próśb i zapytań, które są kierowane do Administratora w związku z wykonaniem umowy,

 • windykacji należności: prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych,

 • przechowywanie danych do celów archiwalnych (spełnienie obowiązków wynikających z przepisów prawa),

 • weryfikacji wiarygodności płatniczej.

Czy podawanie danych osobowych jest konieczne?

Podanie przez Państwa danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Jednak, jeżeli Administratorowi nie zostaną podane dane osobowe niezbędne do przygotowania wyceny lub realizacji usługi, w związku z każdą transakcją, Administrator nie będzie mógł zawrzeć z Państwem umowy, a w konsekwencji zrealizować wykupionych usług.

Komu Administrator może przekazać Państwa dane?

Administrator może udostępniać Państwa dane osobowe:

1. Pracownikom i współpracownikom w firmie, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby móc wykonywać zobowiązania firmy;

2. Podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora, np.:

 • firmom obsługującym nasze systemy rezerwacyjne tj. Hertz, systemy rezerwacji hoteli, samolotów, restauracji etc.

 • podmiotom świadczącym pomoc prawną, podatkową, rachunkową, a także usługi doradcze, konsultacyjne, czy audytorskie;

3. Innym administratorom danych, przetwarzających dane we własnym imieniu:

 • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,

 • podmiotom nabywającym wierzytelności,

 • bankom, instytucjom płatniczym,

 • podmiotom współpracującym z Administratorem przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych – w zakresie, w jakim staną się administratorem danych;

4. Organom państwowym, np. sądom, prokuraturze, organom podatkowym.

Jak długo możemy przechowywać Państwa dane?

W przypadku korzystania z Państwa danych na podstawie zgody, korzystamy z nich do momentu jej cofnięcia i rezygnacji z celów osiąganych dzięki niej.

W transakcjach związanych z realizacją zamówionych usług korzystamy z danych przez okres realizacji transakcji oraz czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z wykonaniem umowy.

W związku z realizacją przepisów prawa dane osobowe będą przechowywane przez okresy określone w przepisach np. podatkowych.

 

Na czym polega profilowanie i automatyzacja decyzji?

Na podstawie Państwa zgody możemy wykorzystywać dane do profilowania, jednakże podejmowanie decyzji nie będzie następowało w formie zautomatyzowanej i nie będzie to wywoływać żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację.

Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu danych (również w sposób zautomatyzowany) poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 

Jakie przysługują Państwu uprawnienia?

1. Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem przez nas danych osobowych:

 • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do informacji o Państwa danych osobowych oraz uzyskania kopii danych osobowych,

 • prawo sprostowania danych osobowych, jeżeli są nieprawidłowe oraz prawo do uzupełnienia danych niekompletnych,

 • prawo usunięcia danych osobowych,

 • prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

 • prawo do przeniesienia danych osobowych,

 • prawo wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych,

 • prawo cofnięcia w każdym momencie każdej zgody bez podawania przyczyny oraz bez wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

 • prawo do sprzeciwu wobec:

  • przetwarzania przez nas Państwa danych na potrzeby marketingowe, w tym wobec tzw. profilowania, przy czym po wniesieniu takiego sprzeciwu Administratorowi nie wolno już będzie przetwarzać Państwa danych dla celów marketingowych;

  • przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych do celów wynikających z tzw. prawnie uzasadnionych interesów przez nas realizowanych – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją.

2. W razie chęci skorzystania z przysługujących Państwu powyższych praw prosimy o kontakt na adres e-mail: karolina.askandtravel@gmail.com.

3. Administrator ma obowiązek udzielenia Państwu informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniami, o których mowa w punkcie 1, bez zbędnej zwłoki, przy czym nie później niż w terminie miesiąca od otrzymania żądania. W razie potrzeby termin, o którym mowa powyżej, Administrator może przedłużyć o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W terminie miesiąca od otrzymania Państwa żądania Administrator musi jednak poinformować o przedłużeniu terminu wraz z podaniem jego przyczyn.

Informacje o plikach cookies

1. Nasza strona korzysta z plików cookies.

2. Pliki cookies to dane informatyczne, które znajdują się na Twoim urządzeniu i służą do korzystania z naszej strony internetowej. 

3. Pliki cookies umieszczane są na Twoim urządzeniu przez Właścicieli Strony.

4. Pliki cookies wykorzystywane są do tworzenia statystyk strony. Statystyki strony tworzone są przez Google Analytics. Zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności tego podmiotu.

5. Pliki cookies mogą być wykorzystywane do personalizacji reklam. 

6. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystywanie przez nas plików cookies możesz je wyłączyć w swojej przeglądarce. Jednocześnie zastrzegamy, że ich wyłączenie może utrudnić lub całkowicie uniemożliwić korzystanie, z niektórych funkcji strony lub z całej strony.

bottom of page