Polityka prywatności i przetwarzania danych osobowych

Mimo, iż firma Ask and Travel nie działa na terenie Unii Europejskiej poważnie traktujemy odpowiedzialność za przetwarzane przez nas Państwa dane osobowe, dlatego postanowiliśmy podzielić się z Państwem sposobem w jaki staramy się zapewnić bezpieczeństwo przekazywanym danym oraz sposób w jaki mogą Państwo w każdej chwili poprosić o ich usunięcie.

Polityka prywatności i przetwarzania danych osobowych informuje o tym kim jesteśmy, jakie dane osobowe zbieramy, w jaki sposób i w jakich celach z nich korzystamy, oraz jakie macie Państwo prawa z tym związane. Niniejszy dokument służy przekazaniu informacji, o której mowa w art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”, które obowiązuje od 25 maja 2018 r.

 

Kto jest Administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem danych jest Firma Ask and Travel z siedzibą: Hasmadar 21/136, 75491 Rishon Lezion w Izraelu. NIP: 558381547, której właścicielami są Shahak Mints i Karolina Mints, zwani dalej „Administratorem”.

Dane kontaktowe do Administratora danych:

- poczta tradycyjna, adres: ul. Hasmadar 21/13, 75491 Rishon Lezion

- e-mail, adres: izrael.askandtravel@gmail.com

 

Specjalista ds. ochrony danych osobowych

Osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych jest powołany w firmie Specjalista ds. ochrony danych osobowych (SODO), do którego mogą Państwo zwrócić się z każdym pytaniem lub żądaniami we wszystkich sprawach dotyczących danych osobowych. Dane kontaktowe SODO:

– poczta tradycyjna, adres: Specjalista ds. ochrony danych osobowych, Ask and Travel, Hasmadar 21/13, Rishon Lezion

- e-mail, adres: izrael.askandtravel@gmail.com

- telefonicznie, numer: +972546363203

 

W jakim celu i na jakiej podstawie wykorzystujemy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe, uzyskane podczas korzystania ze strony internetowej, a także przy zawieraniu umowy oraz w trakcie jej trwania, wykorzystujemy w następujących celach:

1. Realizacji celów na podstawie Państwa zgody, np.:

 • przekazywania informacji na temat zamówionych usług turystycznych,

 • prowadzeniu promocji na wybrane usługi turystyczne.

2. Zawarcia i wykonania czynności łączącej strony, np.:

 • umowy kupna – sprzedaży w sklepie online

 • obsługi reklamacji,

 • wykonania wycen zapytań dotyczących usług turystycznych,

 • obsługi Państwa próśb i zapytań, które są do nas kierowane.

3. Realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, np.:

 • przekazanie danych na żądanie organów administracyjnych, dostawców wykonujących dla Państwa określone usługi

4. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, :

 • obsługa próśb i zapytań, które są kierowane do Administratora w związku z wykonaniem umowy,

 • windykacji należności: prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych,

 • przechowywanie danych do celów archiwalnych (spełnienie obowiązków wynikających z przepisów prawa),

 • weryfikacji wiarygodności płatniczej.

Czy podawanie danych osobowych jest konieczne?

Podanie przez Państwa danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Jednak, jeżeli Administratorowi nie zostaną podane dane osobowe niezbędne do przygotowania wyceny lub realizacji usługi, w związku z każdą transakcją, Administrator nie będzie mógł zawrzeć z Państwem umowy, a w konsekwencji zrealizować wykupionych usług.

Komu Administrator może przekazać Państwa dane?

Administrator może udostępniać Państwa dane osobowe:

1. Pracownikom i współpracownikom w firmie, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby móc wykonywać zobowiązania spółki;

2. Podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora, np.:

 • firmom obsługującym nasze systemy rezerwacyjne tj. Hertz, systemy rezerwacji hoteli, samolotów, restauracji etc.

 • podmiotom świadczącym pomoc prawną, podatkową, rachunkową, a także usługi doradcze, konsultacyjne, czy audytorskie;

3. Innym administratorom danych, przetwarzających dane we własnym imieniu:

 • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,

 • podmiotom nabywającym wierzytelności,

 • bankom, instytucjom płatniczym,

 • podmiotom współpracującym z Administratorem przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych – w zakresie, w jakim staną się administratorem danych;

4. Organom państwowym, np. sądom, prokuraturze, organom podatkowym.

Jak długo możemy przechowywać Państwa dane?

W przypadku korzystania z Państwa danych na podstawie zgody, korzystamy z nich do momentu jej cofnięcia i rezygnacji z celów osiąganych dzięki niej.

W transakcjach związanych z realizacją zamówionych usług korzystamy z danych przez okres realizacji transakcji oraz czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z wykonaniem umowy.

W związku z realizacją przepisów prawa dane osobowe będą przechowywane przez okresy określone w przepisach np. podatkowych.

 

Na czym polega profilowanie i automatyzacja decyzji?

Na podstawie Państwa zgody możemy wykorzystywać dane do profilowania, jednakże podejmowanie decyzji nie będzie następowało w formie zautomatyzowanej i nie będzie to wywoływać żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację.

Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu danych (również w sposób zautomatyzowany) poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 

Jakie przysługują Państwu uprawnienia?

1. Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem przez nas danych osobowych:

 • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do informacji o Państwa danych osobowych oraz uzyskania kopii danych osobowych,

 • prawo sprostowania danych osobowych, jeżeli są nieprawidłowe oraz prawo do uzupełnienia danych niekompletnych,

 • prawo usunięcia danych osobowych,

 • prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

 • prawo do przeniesienia danych osobowych,

 • prawo wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) w przypadku stwierdzenia niezgodnego z prawem przetwarzania Twoich danych osobowych,

 • prawo cofnięcia w każdym momencie każdej zgody bez podawania przyczyny oraz bez wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

 • prawo do sprzeciwu wobec:

  • przetwarzania przez nas Państwa danych na potrzeby marketingowe, w tym wobec tzw. profilowania, przy czym po wniesieniu takiego sprzeciwu Administratorowi nie wolno już będzie przetwarzać Państwa danych dla celów marketingowych;

  • przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych do celów wynikających z tzw. prawnie uzasadnionych interesów przez nas realizowanych – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją.

2. Z żądaniami opisanymi w punkcie 1 mogą Państwo wystąpić do SODO zgodnie z podanymi informacjami kontaktowymi.

3. Swoje prawa wymienione w punkcie 1 mogą Państwo realizować w każdym czasie, występując z odpowiednim żądaniem.

4. Administrator ma obowiązek udzielenia Państwu informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniami, o których mowa w punkcie 1, bez zbędnej zwłoki, przy czym nie później niż w terminie miesiąca od otrzymania żądania. W razie potrzeby termin, o którym mowa powyżej, Administrator może przedłużyć o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W terminie miesiąca od otrzymania Państwa żądania Administrator musi jednak poinformować o przedłużeniu terminu wraz z podaniem jego przyczyn.

5. Jeżeli Administrator nie podejmie działań w związku z Państwa żądaniami, o których mowa w punkcie 1, to niezwłocznie – najpóźniej w terminie miesiąca od otrzymania żądania – poinformuje Państwa o powodach niepodjęcia działań oraz możliwości wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Dany Osobowych oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed Sądem.

6. Udzielamy informacji, o których mowa w punktach 4 – 6, według naszego wyboru:

 • listem poleconym, na podany przez Państwa adres pocztowy lub

 • drogą elektroniczną, na podany przez Państwa adres e-mail,

 • ustnie, gdy zażądają Państwo udzielenia informacji ustnie, a Państwa tożsamość zostanie potwierdzona innymi sposobami

7. Wszelka komunikacja i działania podejmowane przez Administratora w związku z żądaniami, o których mowa w punkcie 1, są wolne od opłat. Jeżeli jednak Państwa żądania będą ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, np. z uwagi na ustawiczny charakter, będziemy mogli:

 • pobrać opłatę, uwzględniającą administracyjne koszty udzielenia informacji, komunikacji lub podjęcia żądanych działań albo

 • odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.

8. Każdego odbiorcę, któremu zostały ujawnione Państwa dane osobowe Administrator poinformuje o żądaniu sprostowania lub uzupełnienia lub usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, których Administrator dokonał na wskutek zgłoszonego żądania. Administrator nie będzie musiał przekazywać takich informacji jedynie wówczas, gdy okaże się to niemożliwe.

9. Na Państwa żądanie Administrator informuje o odbiorcach, którym przekazał informacje o sprostowaniu lub usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania danych osobowych, a także o odbiorcach, których nie udało się mu powiadomić.

10. Firma współpracująca, która realizuje działania operacyjne na terenie Polski (Elmak Sp. z o.o.) nie jest administratorem danych osobowych.